รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง

 


ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง หมดเขตรับสมัคร 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Update Time : 2021-06-08 21:36:43 น. ,  View (3340)


 

“2021年北京语言大学 “北京市外国留学生奖学金”
“ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง”
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประจำปี 2021


凡申请北京语言大学自费留学专科、本科、硕士、博士者,成绩优秀、品学兼优的学生均可获得“北京市外国留学生奖学金”。
นักเรียนที่ยื่นเอกสารสมัครเรียนมายังมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (ประเภทชำระค่าเล่าเรียนเอง) ทั้งในระดับวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะมีโอกาสได้รับ “ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง”

(一)项目介绍 แนะนำโปรแกรม

项目一 โปรแกรมที่ 1

 • 1. 奖学金项目名称:北京市外国留学生奖学金
  ชื่อทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง

 • 2. 奖学金资助项目:专科、本科、硕士、博士
  โปรแกรมทุนการศึกษา: ประเภทวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

  *注: 专科、本科每年 3 月份和 9 月份入学。
  硕士、博士每年 9 月份入学。
  *เพิ่มเติม : ระดับวิชาชีพ ปริญญาตรี เข้าเรียนเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี
  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าเรียนเดือนกันยายนของทุกปี

 • 3. 汉语水平要求:本科四级、硕士五级、博士六级。
  ระดับภาษาจีนกลาง : ปริญญาตรี HSK4 ปริญญาโท HSK 5 ปริญญาเอก HSK6

 • 4. 奖学金资助内容:此项奖学金只包括第一年的学费,其他费用自理。
  รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนการศึกษานี้จำกัดเฉพาะค่าเล่าเรียน 1 ปี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 • 5. 学历和年龄要求:ข้อกำหนดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและอายุ:

  1. 本科高中毕业、成绩优秀,18 岁—25 岁之间
   ระดับปริญญาตรี วุฒิมัธยมศึกษา คะแนนดี อายุระหว่าง 18-25 ปี


  2. 硕士本科毕业、成绩优秀,年龄不超过 40 岁
   ระดับปริญญาโท วุฒิปริญญาตรี คะแนนดี อายุไม่เกิน 40 ปี


  3. 博士硕士毕业、成绩优秀,年龄不超过 45 岁
   ระดับปริญญาเอก วุฒิปริญญาโท คะแนนดี อายุไม่เกิน 45 ปี


 • 6. 提交申请材料:เอกสารที่จำเป็น
  1. 专科、本科课程申请者提供以下材料:
  เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครเรียนระดับวิชาชีพและปริญญาตรี
  • (1) 《北京市外国留学生奖学金申请表》
             ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง
  • (2) 《北京语言大学来华留学生入学申请表》
             ใบสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
  • (3)  高中毕业证书复印件(再提供英文译文版)
             สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
  • (4)  高中课程成绩单
              ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • (5)  汉语水平考试(HSK)证书复印件
              สำเนาผลการทดสอบการวัดระดับภาษาจีน HSK
  • (6)  护照复印件
              สำเนาหนังสือเดินทาง
  • (7)  担保人有效证件复印件
              สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง
  • (8)  两封教师推荐信
              หนังสือแนะนำ 2 ฉบับจากอาจารย์
  • (9)  电子版彩色 2 寸白底证件照
              ไฟล์รูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ชนิดสี 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

  2. 硕士、博士课程申请者提供以下材料:
  เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • (1) 《北京市外国留学生奖学金申请表》
              ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง
  • (2) 《北京语言大学来华留学研究生申请表》
              ใบสมัครเข้าศึกามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
  • (3)  本人最后学士学位证书复印件(再提供英文译文版)
              สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
  • (4)  最高学历课程成绩单
              ผลการเรียนระดับการศึกษาล่าสุด
  • (5)  汉语水平考试(HSK)证书复印件
              สำเนาผลการทดสอบการวัดระดับภาษาจีน HSK
  • (6)  护照复印件
              สำเนาหนังสือเดินทาง
  • (7)  担保人有效证件复印件
              สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง
  • (8)  两封与报考专业相关副教授以上专家的推荐信
              หนังสือแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 2 ฉบับ (รองศาสตราจารย์ขึ้นไป)
  • (9)  学习计划书(申请硕士要求 800 字以上,博士要求 1500 字以上,用中文书写。)
              แผนการศึกษา (ระดับปริญญาโท 800 ตัวอักษรขึ้นไป ระดับปริญญาเอก 1500 ตัวอักษรขึ้นไป ใช้ภาษาจีนเขียนเท่านั้น)
  • (10)  博士课程申请者须提供导师接收函
              สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจะต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  • (11)  电子版彩色 2 寸白底证件照
              ไฟล์รูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ชนิดสี 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง หมดเขตรับสมัคร 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

项目一 โปรแกรมที่ 2
 • 1. 北京语言大学曼谷学院“1+3”本科项目 โปรแกรมปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ “1+3”

  1+3 本科项目即第一年在北京语言大学曼谷学院学习,第二年进入北京语言大学学习三年。每年 3 月份和 9 月份入学。

  进入北京语言大学学习时,根据测试的汉语水平插班上课,达到一下水平插入一年级第二学期上课,达到二上水平插入二年级第一学期上课。

  四年的学习中,各门成绩合格,取得规定学分,通过论文答辩后,授予北京语言大学本科学士学位。

  โปรแกรมปริญญาตรี 1+3 จะทำการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยภาษาวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพในปีที่ 1 โดยปีที่ 2 จะเดินทางไปศึกษาต่อที่สาขาปักกิ่งเป็นระยะเวลา 3 ปีเข้าเรียนเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี

  ขณะเข้าศึกษาต่อ จะทำการวัดระดับภาษาของนักเรียนก่อน หากระดับภาษาถึงระดับ 一下 จะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 1 เทอม 2 หากถึงระดับ 二上 จะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2 เทอม 1

  ขณะทำการศึกษา 4 ปี ต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกวิชา หน่วยกิตครบตามกำหนดหลังจากผ่านการตอบปํญหาวิทยานิพนธ์แล้ว จึงจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • 2. 本科学制及专业 คณะและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

  1. 1.学制:四年,共 8 个学期。
   หลักสูตรการศึกษา : 4 ปี รวม 8 ภาคเรียน


  2. 2.专业:汉语言专业;专业方向: 汉语言方向、国际经济与贸易方向。
   คณะ : คณะภาษาจีน ;แนวทางการศึกษา : ภาษาศาสตร์จีน การค้าระหว่างประเทศ


 • 3. 本科入学要求 ข้อกำหนดการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  入学时未达到汉语水平四级者,需参加曼谷学院组织的“入学标准测试”,测试合格后,进入本科阶段学习。

  นักเรียนที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ HSK ระดับ 4 ต้องเข้ารวมการทดสอบวัดระดับก่อนเข้าศึกษาหลังจากผ่านการสอบวัดระดับแล้วจึงจะสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรีได้

 • 4. 奖学金奖励 ทุนการศึกษา
  在曼谷学院学习期间,成绩优秀,平均分数 80 分以上,经本人 申请,北语泰国代表处批准,奖励赴北语学习第一年学费的奖学金。

  ระหว่างการศึกษาที่สาขากรุงเทพฯ มีคะแนนโดดเด่น เฉลี่ย 80 คะแนนขึ้นไป สมัครและผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานประเทศไทย จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ปักกิ่งในปีแรก

 • 5. 本科申请者提交申请材料同上 เอกสารที่ใช้สมัครเหมือนข้างต้น
  (二)各项事宜 รายละเอียดต่างๆ
  1. 1. 报名截止时间:2021 年 7 月 10 日
   หมดเขตรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
   凡申请者,请将申请材料发送到 zhaosh-thailand@blcu.edu.cn
   * ผู้สมัครกรุณาส่งเอกสารไปยังที่อยู่อีเมลล์ zhaosh-thailand@blcu.edu.cn

  2. 2. 需了解更多相关细节,请咨询北京语言大学泰国代表处
   ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
   กรุณาติดต่อมหาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานประเทศไทย

  3. 3. 报名费:4000 泰铢 ค่าสมัคร :4000 บาทไทย
   汇款地址
   หมายเลขบัญชี:ธนาคารทหารไทย
   บัญชีกระแสรายวัน
   ชื่อบัญชี “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)”
   สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
   เลขที่บัญญชี 186-101218-3

  4. 4. 联系方式 ช่องทางการติดต่อ
   北京语言大学泰国代表处
   มหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานประเทศไทย
   电话:0863635906 (เบอร์ติดต่อ)
   邮件地址 : zhaosh-thailand@blcu.edu.cn (อีเมลล์)
   WeChat:13552021602
   Line : 0863635906