Welcome to Blcu Bangkok
คู่มือการสมัคร HSK Online
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2563 | ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 สอบ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 >> เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'19 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่

 วิธีสมัคร HSK Online   Download ใบสมัคร   ตารางปฎิทินกำหนดการสอบ HSK ประจำปี 2018

     การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด

การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้
 • ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
 • ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
 • ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
 • ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
 • ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
 • ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป
การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
 • ระดับต้น
 • ระดับกลาง
 • ระดับสูง
ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

ตารางเปรียบเทียบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่และระบบเก่า

HSK ระบบใหม่
สอบข้อเขียน
HSK ระบบใหม่
สอบพูด
HSK ระบบเก่า
 
ระดับ 6
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับ 5
ระดับกลาง
ระดับต้นกลาง
ระดับ 4
ระดับต้น
ระดับพื้นฐาน
ระดับ 3
-
-
ระดับ 2
-
-
ระดับ 1
-
-


ประโยชน์ของการสอบ HSK
 1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
 2. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
 3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
 4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง


เนื้อหาการสอบHSKของแต่ละระดับ
ระดับที่ 1 มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ
เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
20 ข้อ
ประมาณ 15 นาที
2. อ่านเข้าใจ
20 ข้อ
15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
5 นาที
รวม
40 ข้อ
ประมาณ 35 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 40 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 2 มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ
เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
35 ข้อ
ประมาณ 25 นาที
2. อ่านเข้าใจ
25 ข้อ
20 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
5 นาที
รวม
60 ข้อ
ประมาณ 50 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 55 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 3 มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน
เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
40 ข้อ
ประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ
30 ข้อ
25 นาที
3. การเขียน
10 ข้อ
15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
10 นาที
รวม
80 ข้อ
ประมาณ 85 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 90 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 4 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน
เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
45 ข้อ
ประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ
40 ข้อ
35 นาที
3. การเขียน
15 ข้อ
25 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
10 นาที
รวม
100 ข้อ
ประมาณ 100 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 105 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 5 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน
เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
45 ข้อ
ประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ
45 ข้อ
40 นาที
3. การเขียน
10 ข้อ
40 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
10 นาที
รวม
100 ข้อ
ประมาณ 120 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 125 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 6 มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน
เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
50 ข้อ
ประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ
50 ข้อ
45 นาที
3. การเขียน
1 ข้อ
45 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
10 นาที
รวม
101 ข้อ
ประมาณ 135 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 140 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

การสมัครสอบ
ติดต่อสมัครโดยตรงที่ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เลขที่ 101 ซอยสาธร 13 ถนน สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

ติดต่อสมัครที่ คุณวิภาวัลย์ ชื่นทรวง, คุณณัษฐภรณ์ จินดาสุรารักษ์
โทรศัพท์ 0-2211-6699 โทรสาร 0-2675-6174

หรือสมัครโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เอกสารที่ต้องใช้เวลาสมัคร :
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน

ค่าสมัครสอบ
สอบข้อเขียน
ระดับ 1     550 บาท
ระดับ 2     750 บาท
ระดับ 3     950 บาท
ระดับ 4     1,250 บาท
ระดับ 5     1,650 บาท
ระดับ 6     2,050 บาท


หมายเหตุ* ค่าสอบรวมค่าส่งผลสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้ว

กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562
 • ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 สอบ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

  เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่  วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
  สถานที่สอบ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (สาทรใต้ ซอย 13)
หมายเหตุ : HSK การเปิดรับสมัครของแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร ประมาณ 1 เดือนก่อนสอบ

การจ่ายค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร
 1. ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU) "
  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3
 2. ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU) "
  สาขาสาธร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0
โอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนด้วย


 วิธีสมัคร HSK Online   Download ใบสมัคร

 คู่มือการสอบ HSK Test ภาษาจีนและอังกฤษ
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 3
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 4
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 5
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 6
 แผนที่สถานที่สอบและรับสมัคร HSK
 (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ)

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU