|  
* Download ใบสมัครออนไลท์

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง


ตั้งแต่ปี 2548 สำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของจีนได้กำหนดการสอบวัดระดับภาษาจีนขึ้นใหม่อีก 4 สาขา คือ สาขาวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก สาขาธุรกิจ สาขาเลขานุการ และสาขาการท่องเที่ยว ในการนี้ทางสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบสาขาใหม่ทั้งสี่สาขาในประเทศไทย รวมถึงการจัดสอบ HSK หลักในเขตภาคตะวันออกของไทยอีกด้วย

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั่วไป HSK


ประโยชน์ของการสอบ HSK
  1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 3 (เทียบเท่า ขั้น A ของระดับพื้นฐานและขั้น C ของระดับต้น/กลาง) ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ แพทย์ศาสตร์แผนตะวันตกได้ และมีสิทธิที่จะสอบ HSK สาขาธุรกิจ HSK สาขาเลขานุการ และ HSK สาขาการท่องเที่ยว

  2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 6 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์แผนจีน

  3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 9 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในระดับปริญญาโท

  4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และสูงนั้น เวลาศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เวลาสมัครงานได้ทั่วโลก

กลุ่มเป้าหมาย
  1. HSK ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 100 ถึง 800 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 400 ถึง 3000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

  2. HSK ระดับต้น/กลาง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 400 ถึง 2000ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2000 ถึง 5000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

  3. HSK ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 5000 ถึง 8000 คำศัพท์ และ หลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

เนื้อหาการสอบ

เนื้อหาที่สอบ

จำนวนข้อสอบ

เวลาทำข้อสอบ

HSK (ระดับพื้นฐาน)

   

การฟัง  การอ่าน และหลักไวยากรณ์

140 ข้อ

ประมาณ  135  นาที

HSK (ระดับต้น/กลาง)

   

การฟัง การอ่าน หลักไวยากรณ์ และรวมทักษะ

170 ข้อ

ประมาณ  145  นาที

HSK (ระดับสูง)

   

การฟัง การอ่าน และรวมทักษะ

120 ข้อ

ประมาณ 105 นาที

การเขียน

1 (400 – 600 ตัวอักษร)

30 นาที

การพูด

10 นาที โดยการอัดเสียง

เตรียมตัว  10 นาที

สอบโดยการอัดเสียง  10 นาที

รวม

 

155 นาทีใบรับรองขั้น

ระดับขั้น

คะแนนรวม

HSK ระดับพื้นฐาน   C

HSK ระดับพื้นฐาน   B

HSK ระดับพื้นฐาน   A

1

2

3

100-154

155-209

210-300

HSK  ระดับ ต้น        C

HSK  ระดับ ต้น        B

HSK  ระดับ ต้น        A

HSK  ระดับ กลาง     C

HSK  ระดับ กลาง     B

HSK  ระดับ กลาง     A

3

4

5

6

7

8

152-188

189-225

226-262

263-299

300-336

337-400

HSK  ระดับ  สูง        C

HSK  ระดับ  สูง        B

HSK  ระดับ  สูง        A      

9

10

11

280-339

340-399

400-500ค่าสมัครสอบ

HSK ระดับพื้นฐาน คนละ 800 บาท
HSK ระดับ ต้น/กลาง คนละ 1,000 บาท
HSK ระดับ สูง คนละ 1,600 บาท

การสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551
สมัครได้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (แผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง)
101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร โทร 0-2211-6699 0-2212-5314 แฟกซ์ 0-2675-6174

วันที่สอบ

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2551 ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา


* Download ใบสมัครออนไลท์


Copyright@2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Campus. All rights reserved.