Welcome to Blcu Bangkok
หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์) เริ่มเทอมใหม่วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2018-19/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง รับนักศึกษานานาชาติ

 ใบสมัคร หลักสูตรนานชาติ ระดับปริญญาตรี
 ใบสมัคร หลักสูตรนานชาติ ระดับปริญญาโท

แนะนำมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีภารกิจเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ซึ่งถูกขนานนามว่า สหประชาชาติน้อย อีกทั้งยังสอนหลักสูตรภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ ศึกษาศาสตร์ การสื่อสาร และการเงิน ให้กับนักศึกษาจีนอีกด้วย มหาวิทยาลัยฯยังมีภารกิจฝึกอบรมครูเพื่อให้มีความพร้อมไปทำงานด้านการสอนในต่างประเทศอีกด้วย

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติยาวนานที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการมากที่สุดด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักเรียนนานาชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนจากต่างชาติต่างๆ กว่า 176 ประเทศ จำนวนกว่า 150,000 คน ที่เคยมาเรียนภาษาจีนที่นี้ แต่ละปีมีนักเรียนจากทั่วโลกนับหมื่นคนศึกษาร่วมกับนักเรียนจีนอีก 6,000 คนในสถาบันแห่งนี้

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งรับนักศึกษาตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง ตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี โท และเอก และการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน คุณภาพการสอนเป็นที่ยอมรับว่าดีเลิศในวงการการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย มีหน้าที่แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯที่ปักกิ่ง   มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ตารางการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ –ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

 

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

1.1  หลักสูตรทั่วไประยะสั้น (20 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2561   (1 ภาคเรียน)

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2561   * (จีนธุรกิจ)

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2561  *(เฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล)

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – 27 มีนาคม พ.ศ.2561  (4 สัปดาห์)

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – 27 มีนาคม พ.ศ.2561 *(อบรม HSK ระดับ 4-6)

11,600  หยวน

11,600 หยวน

11,600 หยวน

3,500 หยวน

3,500 หยวน

12 มกราคม พ.ศ.2561

12 มกราคม พ.ศ.2561

12 มกราคม พ.ศ.2561

12 มกราคม พ.ศ.2561

12 มกราคม พ.ศ.2561

11 เมษายน พ.ศ. 2561 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2561  (12 สัปดาห์)

8,300 หยวน

9 มีนาคม พ.ศ. 2561

28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 **(ทัวร์การศึกษาในกรุงปักกิ่ง)

6,000 หยวน

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   (4 สัปดาห์)

28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 –22 สิงหาคม พ.ศ. 2561    (8 สัปดาห์)

3,500 หยวน

6,700 หยวน

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 - 22 สิงหาคม พ.ศ.25561  (6 สัปดาห์)

12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 - 22 สิงหาคม พ.ศ.25561 *(เฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล)

19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2561  (5 สัปดาห์)

26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2561  (4 สัปดาห์)

26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 *(อบรม HSK ระดับ 4-6)

4,800 หยวน

4,800 หยวน

4,200 หยวน

3,500 หยวน

3,500 หยวน

1 มิถุนายน พ.ศ.2561

1 มิถุนายน พ.ศ.2561

8 มิถุนายน พ.ศ.2561

15 มิถุนายน พ.ศ.2561

15 มิถุนายน พ.ศ.2561

2 สิงหาคม พ.ศ.2561 - 29 สิงหาคม พ.ศ.2561  (4 สัปดาห์)

3,500 หยวน

29 กรกฎาคม พ.ศ.2561

13 กันยายน พ.ศ.2561 - 11 มกราคม พ.ศ.2562    (1ภาคเรียน)

13 กันยายน พ.ศ.2561 - 11 มกราคม พ.ศ.2562     *(จีนธุรกิจ)

13 กันยายน พ.ศ.2561 - 11 มกราคม พ.ศ.2562  *(เฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล)

13 กันยายน พ.ศ.2561 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561   (12 สัปดาห์)

11,600 หยวน

11,600 หยวน

11,600 หยวน

8,300 หยวน

3  สิงหาคม พ.ศ.2561

3  สิงหาคม พ.ศ.2561

3  สิงหาคม พ.ศ.2561

3  สิงหาคม พ.ศ.2561

27 ธันวาคม พ.ศ.2561 - 23 มกราคม พ.ศ.2562    (4 สัปดาห์)

3,500 หยวน

23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

 

1. 2.  หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น  (30 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 -26 มิถุนายน พ.ศ. 2561    (1 ภาคเรียน)

19,100 หยวน

12 มกราคม พ.ศ.2561

2  สิงหาคม พ.ศ.2561 - 29 สิงหาคม พ.ศ.2561    (4 สัปดาห์)

5,300 หยวน

29 มิถุนายน พ.ศ.2561

13 กันยายน พ.ศ.2561 - 11 มกราคม พ.ศ.2562   (1 ภาคเรียน)

13 กันยายน พ.ศ.2561 - 5 ธันวาคม พ.ศ.2561   (12 สัปดาห์)

19,100 หยวน

12,500 หยวน

3 สิงหาคม พ.ศ.2561

3 สิงหาคม พ.ศ.2561

 

1. 3  หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 - 15 สิงหาคม พ.ศ.2561   (4 สัปดาห์)

3,800 หยวน

15 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

 

 2.หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

2. 1 หลักสูตรภาษา อบรมภาษาจีนทั่วไป (1 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

5 มีนาคม พ.ศ.2561 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2562  (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

12 มกราคม พ.ศ.2561

10 กันยายน พ.ศ.2561 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

2.2   หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา (1 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

10 กันยายน พ.ศ. 2561  –กลางเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562

(22ชั่วโมง/สัปดาห์)

26,000 หยวน

27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

10 กันยายน พ.ศ. 2561  –กลางเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562

(8 ชั่วโมง/สัปดาห์)

8,800 หยวน

27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

2.3   หลักสูตรอบรมภาษาจีนขั้นสูง 

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

10 กันยายน พ.ศ. 2561  –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

28,200 หยวน

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

2.4   อนุปริญญา (2 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

5 มีนาคม พ.ศ.2561 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2563    (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

12 มกราคม พ.ศ.2561

10 กันยายน พ.ศ.2559 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

2.5  หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปีการศึกษา)      

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

5 มีนาคม พ.ศ.2561 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2565   เอกภาษาจีน

23,200 หยวน

12 มกราคม พ.ศ.2561

5 มีนาคม พ.ศ.2561 — (หลักสูตรสองภาษา จีน-อังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น)

24,900 หยวน

12 มกราคม พ.ศ.2561

5 มีนาคม พ.ศ.2561 — (ภาพวาดจีน

24,900 หยวน

12 มกราคม พ.ศ.2561

10 กันยายน พ.ศ.2561 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565เอกภาษาจีน

23,200 หยวน

27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

10 กันยายน พ.ศ.2561 — (หลักสูตรสองภาษา จีน-อังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น)

24,900 หยวน

27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

10 กันยายน พ.ศ.2561 — (ภาพวาดจีน

24,900 หยวน

27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

   

2. 6  หลักสูตรปริญญาโท   (3 ปีการศึกษา)               

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

10 กันยายน พ.ศ.2561 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

25,700 หยวน

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

10 กันยายน พ.ศ.2561 —สาขาศิลปะและวรรณกรรม

30,700 หยวน

10 กันยายน พ.ศ.2561 —การเมืองระหว่างประเทศ (สาขาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

 

25,700 หยวน

 

 

2.7  หลักสูตรปริญญาเอก  (3 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปี

การศึกษา

วันปิดรับสมัคร

10 กันยายน พ.ศ.2561 –กลางเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564

28,200 หยวน

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

หมายเหตุ :

1.  อัตราค่าเล่าเรียนรวมค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนแล้ว

      2.  ค่าสมัครเรียน: หลักสูตรระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก 800 หยวน/คน      หลักสูตรอื่นๆ600 หยวน/คน

3.  วิธีการชำระเงิน :

      (1)  ค่าสมัครสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://admission.blcu.edu.cn)

               (2)  ผู้สมัครที่พำนักในต่างประเทศ สามารถชำระโดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

 

รายละเอียดการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร :

ACCOUNT WITH BANKHUA XIA BANKBEIJING BRANCH

SWIFT BICHXBKCNBJ030

A/C NO4066200001819400000429

NAMEBEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY

ADDRESS15th XUEYUAN ROAD, HAIDIAN DISTRICT,BEIJING, CHINA

  

(3) ผู้สมัครที่พำนักในประเทศจีนสามารถชำระได้ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งโดยตรง หรือโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

NAMEBEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY

A/C NO0200006209089106391 

BANK:           ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA)


สามารถติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานรับสมัครนักเรียนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย
ที่อยู่ 101 ซอย สาทร13 ถ.สาทร ข.สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 02-6755767หรือ 02-2116699
ติดต่อสมัครได้ที่อ.อวี๋เหม่ยอิง (086-3635906) คุณวิภาวัลย์ ชื่นทรวง,คุณประภัสสร ล้ำวาสนา


         อีเมลล์zhaosh1@blcu.edu.cn (ยุโรป แอฟริกา โอเชียเนีย)

     zhaosh2@blcu.edu.cn (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือและใต้)

     zhaosh3@blcu.edu.cn (หลักสูตรภาคพิเศษ/ปริญญาโท-เอก)

     zhaosh4@blcu.edu.cn (ญี่ปุ่น เกาหลี)

     zhaosh5@blcu.edu.cn (นักเรียนทุน/เอเชียภูมิภาคอื่น ๆ)

          เว็บไซต์http://admission.blcu.edu.cn  http://www.blcu.edu.cn

 

 


 ใบสมัคร หลักสูตรนานชาติ ระดับปริญญาตรี
 ใบสมัคร หลักสูตรนานชาติ ระดับปริญญาโท


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU