Welcome to Blcu Bangkok
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 , เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2016 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 เลือกภาษาจีน 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
เป็นภาษาต่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2014
(หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัย
ภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง)

  Download TCFL Admission 2014

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง)

2. ชื่อปริญญา
   2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ)
   2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ)
   2.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Arts (Teaching Chinese as a Foreign Language)
   2.4 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   4.1 ปรัชญา
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจประเทศจีนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทำให้ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ภาษาจีนในด้านธุรกิจมีมากขึ้นตามไปด้วย จึงทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรด้านภาษาจีนของประเทศไทยในขณะนี้ ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาต่างๆตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาต่างก็ริเริ่มจัดทำหลักสูตรภาษาจีนขึ้นเพื่อตอบรับการส่งเสริมของกระทรวงศึกษาธิการ ยังผลให้ ณ ปัจจุบันนี้เกิดความขาดแคลนครูสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพอย่างมาก

เพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการในส่วนนี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับตำแหน่งการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อร่วมมือกันในการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย หลักสูตรได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพการสอนภาษาจีนรวมถึงบัณฑิตระดับปริญญาตรีซึ่งต้องการศึกษาต่อเพื่อจะประกอบอาชีพการสอนภาษาจีนในอนาคต หลักสูตรนี้ร่วมกันพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

   4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และความสามารถทั้งในด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพื่อการประกอบอาชีพเป็นครู
    ภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย
2. มีความชำนาญในวิธีการสอนภาษาจีนแก่ผู้ที่ศึกษาภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

5. กำหนดการเปิดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   6.1 บัณฑิตปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดย ไม่จำกัดสาขาวิชา
   6.2 มีความรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เทียบเท่าหรือสูงกว่า Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 8
   6.3 มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาจีนในการทำงาน
   6.4 มีประวัติความประพฤติดี
   6.5 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์


7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ว่าจะมีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าหรือสูงกว่า HSK ระดับ 8 จะต้องทำการสอบวัดระดับหรือสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาจีน

8. ระบบการศึกษา
   8.1 ระบบทวิภาค
      จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
   8.2 ภาษาที่ใช้สอนคือ ภาษาจีนกลาง (แมนดาริน)
   8.3 การคิดหน่วยกิต
      - รายวิชาภาคทฤษฎี เวลาบรรยายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
      - วิทยานิพนธ์ เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

9. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษานับตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเรียน

10. การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 12 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
   11.1 การวัดผลการศึกษา
      11.1.1 การวัดผลการศึกษาของหลักสูตรแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ โดยใช้อักษรย่อเป็น เครื่องหมายดังนี้

ระดับ
ความหมาย
ค่าระดับ
A
ดีเลิศ
4.00
A -
เกือบดีเลิศ
3.75
B+
ดีมาก
3.25
B+
ดี
3.00
B-
ค่อนข้างดี
2.75
C+
เกือบดี
2.25
C
พอใช้
2.00
C-
เกือบพอใช้
1.75
D
อ่อน
1.00
F
ตก
0.00
R
การเรียนซ้ำรายวิชา
-
S
ใช้ได้
-
U
ใช้ไม่ได้
-
W
การเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมัติ
-
WF
ถอนตก
(การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลากำหนด)
0.00
AUD
การศึกษาโดยไม่วัดผลและไม่นับหน่วยกิต
-
I
ไม่สมบูรณ์ ใช้ในกรณีไม่ส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือขาดสอบโดยมีเหตุผลที่ได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย
-
WP/IP
การศึกษายังไม่สิ้นสุดหรือทำวิทยานิพนธ์ที่มีการต่อเนื่อง
-
NR
รอผล
-
TR
การเทียบโอนหน่วยกิต
-

      11.1.2 การวัดผลรายวิชา
การวัดผลการศึกษาในรายวิชาของนักศึกษาวัดจาก
 • การเข้าชั้นเรียน 70% ของจำนวนชั่วโมงเรียน
 • รายงานที่ได้รับการมอบหมายของแต่ละวิชา
 • การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
      11.1.3 เกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา
นักศึกษาจะต้องสอบได้ระดับไม่ต่ำกว่า B ในทุกรายวิชา

   11.2 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยจะมอบปริญญาบัตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ แผน ก2 งานรายวิชาและวิทยานิพนธ์
 • ศึกษาวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร
 • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
 • ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
 • ไม่มีภาระติดค้างกับฝ่ายการเงินและห้องสมุด
 • มีความประพฤติเรียบร้อยและมีระเบียบวินัย
12. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
หลักสูตรดำเนินการสอนที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตามที่เห็นสมควร วิทยาเขตทุกแห่งมีความพร้อมในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน มีอุปกรณ์มัลติมีเดียที่ใช้ในการเรียนและการทำวิจัย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 6,000 จุดในมหาวิทยาลัย และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในหลายพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

13. ห้องสมุด
ในปี พ.ศ. 2552 นี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือ 406,779 เล่มในห้องสมุด มีนิตยสารและวารสารที่เป็นภาษาไทย 460 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1,462 เล่ม หนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เป็นภาษาจีนมี 2,119 เล่ม และเป็นภาษาไทย 272 เล่ม ห้องสมุดยังให้บริการฐานข้อมูลดังต่อไปนี้

- ฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 11 ฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงห้องสมุดดิจิตอล ACM และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ IEEE/IET
- ฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
 • ตำราอิเล็กทรอนิกส์ 7,094 สำเนาจาก OCLC Net Library eBooks
 • ตำราอิเล็กทรอนิกส์ 1,646 สำเนาจาก Digital Library & Research Projects eContent
- ฐานข้อมูลบทคัดย่อออนไลน์ 3 ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
 • วิทยานิพนธ์ 2,400,000 หัวข้อจาก Dissertations & Theses
 • วารสาร 675 ชื่อเรื่องจาก Library, Information Science & Technology Abstrscts
 • วิทยานิพนธ์ 84,520 หัวข้อจาก Thai These Abstract
- ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
 • วารสาร 175 ชื่อเรื่องจาก Emerald Management Xtra
 • วารสาร 1,295 ชื่อเรื่องจาก SpringerLink eJournal
นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีซีดี 8,543 แผ่น วีซีดี 2,531 แผ่น และดีวีดี 725 แผ่น

14. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อนักศึกษาไทย : 309,900 บาท
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อนักศึกษาต่างชาติ : 332,400 บาท

15. หลักสูตร
(1) จำนวนหน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

(2) โครงสร้างหลักสูตร
     วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
     วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
     วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
     รวม 42 หน่วยกิต

(3) รหัสวิชา
     - อักษร 3 ตัวแรก
      TCF หมายถึง Teaching Chinese as a Foreign Language (การสอนภาษาจีนเป็น ภาษาต่างประเทศ)

- ตัวเลขตัวแรก
      5 หมายถึง วิชาบังคับ
      6 หมายถึง วิชาเลือก
      7 หมายถึง วิทยานิพนธ์

- ตัวเลขตัวที่สองและสาม หมายถึง ลำดับของวิชา

(4) รายวิชา
วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต หน่วยกิต
TCF501 คำศัพท์ภาษาจีนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
TCF502 ไวยากรณ์จีนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
TCF503 ระบบไวยากรณ์จีนในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)
TCF504 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)
TCF505 วิธีการสอนในชั้นเรียนในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)
TCF506 การศึกษาภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง 3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต หน่วยกิต
TCF601 การออกเสียงและการสอนการออกเสียงในภาษาจีนกลาง 3 (3-0-6)
TCF602 ประวัติศาสตร์ภาษาจีน 3(3-0-6)
TCF603 ภาษาจีนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
TCF604 ภาษาศาสตร์และจิตวิทยาการเรียนรู้ 3(3-0-6)
TCF605 สังคมและวัฒนธรรมประเทศจีน 3(3-0-6)
TCF606 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หน่วยกิต
TCF701 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-36)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต
TCF501 คำศัพท์ภาษาจีนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
TCF502 ไวยากรณ์จีนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3(3-0-6)
รวม 9 (9-0-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต
TCF503 ระบบไวยากรณ์จีนในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3 (3-0-6)
TCF504 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)
TCF505 วิธีการสอนในชั้นเรียนในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)
TCF506 การศึกษาภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง 3(3-0-6)
รวม 12 (12-0-24)


ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 2 วิชา 9 (9-0-18)
รวม 9 (9-0-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต
TCF701 วิทยานิพนธ์ 12 (12-0-24)
รวม 12 (12-0-24)
(6) คำอธิบายรายวิชา
1. วิชาเอกบังคับ
TCF501 คำศัพท์ภาษาจีนสมัยใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
ผลงานวิจัยต่างๆ ในช่วงทศวรรษล่าสุด เกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆ ในการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนของชาวต่างชาติ การจำแนกคำศัพท์ตามธรรมชาติของคำ การใช้คำ โครงสร้างคำ และประเภทของคำ

TCF502 ไวยากรณ์จีนสมัยใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์จีนสมัยใหม่ วิธีการและวัตถุประสงค์ในการศึกษาไวยากรณ์จีนสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและโครงสร้างของคำ และหน้าที่ของคำชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างประโยค

TCF503 ระบบไวยากรณ์จีนในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
วิธีการสอนไวยากรณ์จีนสำหรับชาวต่างชาติ การวิเคราะห์สาระสำคัญ และอุปสรรคในการสอนไวยากรณ์ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ในห้องเรียน และการปรับปรุงการสอนไวยากรณ์

TCF504 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
พื้นฐานความรู้และทฤษฎีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ กรอบทฤษฎี วิธีวิทยาการสอน ลักษณะ บทบาท และการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ หลักภาษาศาสตร์ของภาษาจีน การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต หลักการเขียน การเลือกตำราเรียน การสอนในชั้นเรียน และการทำแบบทดสอบ

TCF505 วิธีการสอนในชั้นเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
วิธีการสอนการออกเสียงภาษาจีน คำศัพท์ ตัวอักษร และไวยากรณ์ภาษาจีน แนวคิด ลักษณะพิเศษ เนื้อหา หลักการพื้นฐาน และวิธีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

TCF506 การศึกษาภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง 3 (3-0-6) หน่วยกิต
พัฒนาการของการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนในกลุ่มอายุที่ต่างกัน แรงจูงใจของผู้เรียน และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้ภาษา


2. วิชาเอกเลือก
TCF601 การออกเสียงและการสอนการออกเสียงในภาษาจีนกลาง 3 (3-0-6) หน่วยกิต
การเรียนรู้การออกเสียงภาษาจีนสมัยใหม่จากสัทอักษรหรือเครื่องหมายแสดงการออกเสียง การจำแนกการออกเสียงสูงต่ำที่ต่างกัน ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการออกเสียง และการเปรียบเทียบการออกเสียงจีนกลางกับภาษาจีนท้องถิ่นอื่นๆ ของชาวฮั่น รวมถึงวิธีการออกเสียงในภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง

TCF602 ประวัติศาสตร์ภาษาจีน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
ประวัติศาสตร์ของภาษาจีน สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของภาษาจีนในอนาคต พัฒนาการของภาษาจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

TCF603 ภาษาจีนสมัยใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
คำนิยาม และขอบเขตของภาษาจีนสมัยใหม่ สัทอักษรภาษาจีน ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์ และสำนวนโวหาร

TCF604 ภาษาศาสตร์และจิตวิทยาการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
ภาษาศาสตร์และจิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีทางจิตวิทยาของการเรียนรู้ภาษา และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านั้นในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เข้าใจความแตกต่างของการเรียนภาษาแม่ และการเรียนภาษาที่สองได้ดียิ่งขึ้น

TCF605 สังคมและวัฒนธรรมในประเทศจีน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
วัฒนธรรมอันหลากหลายของจีน โดยการศึกษาบทกวี นิยาย และบทประพันธ์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของจีนเพื่อให้ เข้าใจและประเมินลักษณะทางด้านสังคม แนวคิดปรัชญา และมุมมองทางเชื้อชาติและมุมมองของชาวจีนที่มีต่อชีวิต ต่อโลก เรียนรู้การชื่มชมความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างภาษาและวัฒนธรรมในขณะที่เรียนภาษาต่างประเทศ

TCF606 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน ศึกษางานวิจัยหลายชิ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆ ของภาษาศาสตร์ โดยใช้การบรรยายและการอภิปรายกลุ่มเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจภาษาศาสตร์ได้อย่างดี


3. วิทยานิพนธ์
TCF701 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-36) หน่วยกิต
นักศึกษาแต่ละคนจะทำการวิจัยในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ และอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถดำเนินการเขียนวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงได้


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699 0-2212-5314 Fax : 0-2675-6174
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU