วิธีการสมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน

 


ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ เริ่มเข้าเรียน เดือนกันยายน 2564 ระยะการให้ทุน 4 ปีการศึกษา

Update Time : 2021-04-30 12:59:29 น. ,  View (3448)


 

วิธีการสมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ปี 2564


根据中国教育部中外语言交流合作中心设立国际中文教师奖学金项目,现公布北京语言大学2021年国际中文教师奖学金申请办法:
ทางกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนสาขาศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาต่างประเทศได้มีการจัดตั้งทุนโครงการอาจารย์สอนภาษาจีนแผนกสาขาต่างประเทศได้มีความประสงค์ที่จะประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนขอทุนสาหรับอาจารย์สอนภาษาจีนในสาขาภาษาต่างประเทศประจาปี 2564 ดังนี้

一、资助对象
คุณสมบัติ

 • 非中国籍人士เป็นผู้ที่ไม่ถือสัญชาติจีน
 • 身心健康,品学兼优;เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม
 • 有志于从事中文教育、教学及相关工作; เป็นผู้มีความสนใจในงานด้านการสอนภาษาจีนและการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • 年岭为16-35周岁 (统一以2021年9月1日计) 。在职中文教师放宽至45周岁,本科奖学金申请者一般不超过25周岁。มีอายุระหว่าง 16-35 ปี (นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2564) สาหรับอาจารย์ที่สอนภาษาจีนขยายให้ถึงอายุ 45 ปี ระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี


二.奖学金类别及申请条件
ประเภททุนการศึกษาและเงื่อนไขการสมัคร

 • 1.汉语国际教育专业硕士研究生
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ
  2021年9月入学,资助期限为2年。
  เริ่มเข้าเรียนเดือนกันยายน 2564 ระยะการให้ทุน 2 ปีการศึกษา
  具有大学本科学历。汉语考试成绩达到HSK(五级)210分、HSKK(中级)60分。提供毕业后拟任教机构工作协议或相关证明者优先。
  ต้องมีใบจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสอบ HSK ระดับ 5 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป และผลสอบ HSKKระดับกลาง 60 คะแนนขึ้นไป หากมีหนังสือรับรองการรับเข้าทางานจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 • 2.汉语国际教育本科
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ
  2021年9月入学,资助期限为4年。
  เริ่มเข้าเรียน เดือนกันยายน 2564 ระยะการให้ทุน 4 ปีการศึกษา
  具有高中学历。汉语考试成绩达到HSK(四级)210分、HSKK(中级)60分。
  ต้องมีใบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีผลสอบ HSK ระดับ 4 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป และผลสอบ HSKK ระดับกลาง 60 คะแนนขึ้นไป


 • 3.一学年研修生
  ทุนการศึกษาแบบ 1 ปีการศึกษา
  2021年9月入学,资助期限为11个月。不录取在华留学生。
  เริ่มเข้าเรียน เดือนกันยายน 2564 ระยะการให้ทุน 11 เดือน ไม่รับผู้สมัครที่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  专业方向为两类:
  แบ่งเป็นสองประเภท :

  (1)汉语研修 สาขาภาษาจีน
  汉语考试成绩达到HSK(三级)210分,提供HSKK成绩者优先。
  ผู้สมัครต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 3 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป ถ้ามีผลสอบ HSKK จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  (2)汉语国际教育 สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ
  汉语考试成绩达到HSK(三级)270分,具有HSKK成绩。
  ผู้สมัครต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 3 คะแนน 270 คะแนนขึ้นไป พร้อมทั้งต้องมีผลสอบ HSKK


 • 4.一学期研修生 ทุนการศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา
  2021年9月、2022年3月入学,资助期限为5个月。不录取护照上有X1、X2签证者。汉语考试成绩达到HSK(三级)180分,具有HSKK成绩。
  ปิดภาคเรียนเดือนกันยายน 2564 และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ระยะเวลาให้ทุน 5 เดือน) ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับ วีซ่าประเภท X1 、X2 มาก่อน มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน และมีผลคะแนนสอบ HSKK
  专业方向为:汉语言文学
  สาขาวิชาเรียน :สาขาภาษาจีน


三.资助内容及标准
รายละเอียดและข้อกาหนดทุนการศึกษา

国际中文教师奖学金资助内容包括:学费、住宿费、生活费(四周研修生除外)和综合医疗保险费。
ทุนการศึกษาอาจารย์ภาษาจีนสาขาต่างประเทศจะทาการแจกทุนโดยคลอบคลุมถึง:ค่าเรียน ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน (ยกเว้นทุนระยะสั้น 4 สัปดาห์) และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

四.申请流程
ขั้นตอนการสมัคร

2021年3月1日起,申请者可登录国际中文教师奖学金报名网站(cis.chinese.cn)申请国际中文教师奖学金。
ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://cis.chinese.cn ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

登录奖学金网站,查询推荐机构与接收院校;在线提交申请材料,关注申请进程、审核意见与奖学金评审结果;奖学金获得者与我校确认办理来华留学手续,在线打印获奖证书;按北京语言大学录取通知书规定的时间入学报到。
ล๊อกอินเข้าสู่ระบบทุนขงจื่อ ตรวจดูรายชื่อของสถาบันขงจื่อที่แนะนาและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม อัพโหลดเอกสารออนไลน์ผ่านทางระบบ เข้าดูความคืบหน้าของการสมัคร รวมทั้งการพิจารณารับทุนและผลการสมัครทุน

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อตอบรับและดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป และสามารถปริ้นใบประกาศการได้รับทุนการศึกษาออนไลน์ได้ ทั้งนี้ต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมและภาษาปักกิ่งระบุไว้ในใบตอบรับการเข้ารับการศึกษา

申请截止日期(以北京时间为准):
1.2021年5月15日(2021年9月入学)
2.2021年9月15日(2021年12月入学)
3.2021年11月15日(2022年3月入学)

ระยะเวลาสิ้นสุดการสมัครดังนี้ (ใช้เวลาของกรุงปักกิ่งเป็นหลัก)
1. 15 พฤษภาคม 2564 (เข้าเรียนช่วงเดือนกันยายน ปี 2564)
2. 15 กันยายน 2564 (เข้าเรียนช่วงเดือนธันวาคม ปี 2564)
3. 15 พฤศจิกายน 2564 (เข้าเรียนช่วงเดือนมีนาคม ปี 2565)


中心委托专家组集中评审:根据HSK、HSKK考分和级别,兼顾国别等因素择优资助,于入学前约3个月完成奖学金评审工作,公布评审结果。
ทางคณะกรรมาธิการได้มีการตรวจสอบดังนี้ : ทาการตรวจสอบคะแนนและระดับการสอบ HSKและ HSKK และทาการตรวจสอบในการมอบทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่น และจะทาการประกาศล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนอันเป็นการสิ้นสุดการคัดเลือกและจะทาการผลในลาดับถัดไป

五.申请材料
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

所有申请者提交的共同材料:เอกสารที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องใช้ยื่น
 • 护照照片页扫描件 สาเนาแสกนหน้าพาสปอร์ต
 • HSK、HSKK成绩报告(有效期两年)扫描件
  สำเนาสแกนใบคะแนนผลสอบ HSK และ HSKK (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • 推荐机构负责人签发的推荐信 หนังสือแนะนาจากต้นสังกัดองค์กร
 • 最高学历证书(或毕业预期证明)


เอกสารการเรียนจบและผลคะแนนการศึกษาสูงสุด
(เอกสารรับรองการจบ การศึกษาล่วงหน้า)

申请学历课程时,须提交的其他材料:
สาหรับการยื่นวิชาประจาคณะจะต้องยื่นเอกสารอื่นๆดังต่อไปนี้ :
(一)汉语国际教育专业硕士研究生ปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีนสาหรับภาษาต่างประเทศ
1. 大学本科成绩单扫描件 เอกสารแสกนใบจบการศึกษาปริญญาตรี

2. 两名副教授以上职称导师的推荐信。 หนังสือแนะนาระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปจานวน 2 ท่าน

3. 学习计划书(包括个人简历、汉语水平及学习经历、攻读硕士课程期间的研究计划、毕业后的就业目标等。要求800字以上,用中文书写,扫描后上传到“教育背景”一栏)

หนังสือแจ้งแผนการเรียน (รวมถึง CVส่วนตัว,ระดับความรู้ภาษาจีนและใบจบการศึกษา,ช่วงระยะเวลาที่จะเข้าเรียนปริญญาโทและเป้าหมายในการประกอบอาชีพหลังจากที่เรียนจบการศึกษา)จากัดตัวอักษรขั้นต่า 800 ตัวอักษร,ใช้ภาษาจีนเขียน,หลังการสแกน เสร็จสิ้นให้อัพโหลดที่ “เบื้องหลังการศึกษา”

4. 提供毕业后拟任教机构工作协议者优先资助。

หลังจากที่ยื่นเอกสารเรียนจบเสร็จสิ้นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทางานในด้านการศึกษาต่อจะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกก่อน (二)汉语国际教育本科 คณะการสอนภาษาจีนสาขาต่างประเทศ 最后学历的成绩单扫描件 เอกสารแสกนใบคะแนนการศึกษาสูงสุด补充材料:
เอกสารเพิ่มเติม:

 • 未满18周岁的申请者,须由其父母正式委托在华常住的外国人或在京中国人作为该学生的监护人,并提交监护人保证书公证材料。

  ผู้สมัครที่อายุต่ากว่า 18 ปี จาเป็นต้องให้ผู้ปกครองทาเรื่องมอบหมายให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือคนจีนที่อาศัยอยู่ที่ปักกิ่งรับหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองและทาการยื่นเอกสารผู้คุ้มครอง
 • 在职汉语教师须另外附上就职机构出具的在职证明和推荐信。

  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูจาเป็นจะต้องแนบเอกสารรับรองการทางานและหนังสือแนะนาเพิ่มเติม


注:
หมายเหตุ:

1. 提供虚假材料者,或申请一学期、四周课程时隐瞒护照上的X1与X2签证记录者,一经查实立即取消奖学金资格,申请人自行承担由此产生的一切后果。

หากผู้ที่ยื่นสมัครเรียน๑เทอมหรือ๔อาทิตย์ได้ทาการปกปิดวีซ่า X1 X2บนหนังสือเดินทาง ถ้าหากตรวจสอบแล้วเป็นเท็จจะถูกยกเลิกสิทธิ์การสมัคร ผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลลัพท์ที่เกิดจากการกระทาของตนเอง 2. 学校可根据情况要求学生提供其他材料。 มหาวิทยาลัยสามารถขอเอกสารเพื่มเติมอื่นๆได้


六、其它
อื่นๆ

1.学历生须参加年度评审,详见《国际中文教师奖学金年度评审办法》。
ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมการตรวจสอบประจาปี, โดยดูจาก [วิธีการตรวจสอบทุนการ ศึกษาอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ]

2.未按时报到、入学体检不合格、中途退学、休学者,取消奖学金资格。
หากมาลงทะเบียนไม่ตรงเวลา, ตรวจสอบเข้าเรียนไม่เหมาะสม, หยุดเรียนกลางคัน, พักเรียน, จะถูกยกเลิกทุนการศึกษาโดยทันที

3. 申请者只能申请一种由中国政府机构提供的奖学金,重复申请视为无效,一经查实将取消奖学金资格。
ผู้สมัครสมัครทุนได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้อนกับทุนอื่นๆได้ ผู้ที่สมัครซ้อนการสมัครจะถือเป็นโมฆะทันที 7

特殊说明:
*凡有意申请孔子学院奖学金的同学,请将申请材料发到指定邮箱:zhaosh-thailand@blcu.edu.cn *北语泰国代表处根据学生申请情况,出具孔子学院奖学金推荐信,之后将所有的申请材料,上传到孔子学院奖学金网站,最后等待审批和接收。

อธิบายเพิ่มเติม:
สาหรับผู้ที่จะยื่นสมัครทุนของสถาบันขงจื่อ โปรดส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล:zhaosh-thailand@blcu.edu.cn ทางมหาวิทยาลัยสานักงานประเทศไทยจะทาตามสภาพการณ์ของผู้สมัครออกหนังสือแนะนาจากสถาบันขงจื่อให้ จากนั้นนาเอกสารสมัครทั้งหมดอัฟโหลดไปที่เว๊บไซค์ของสถาบันขงจื่อ ขั้นตอนสุดท้ายรอผลการพิจารณา


七.联系方式
ช่องทางการติดต่อ (สมัครทุน BLCU)

สแกนเพื่อติดต่อสมัคร
北京语言大学泰国代表处 มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งสานักงานประเทศไทย
电话:0863635906 (เบอร์ติดต่อ)
邮件地址:zhaosh-thailand@blcu.edu.cn (อีเมล์)
微信:13552021602(凡申请北语学习者,须建立微信,以便入学后的联系)
WeChat:13552021602(ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนที่มหาลัย BLCUควรที่จะสมัคร wechatเพื่อง่ายต่อการติดต่อหลังจากที่ได้เข้าเรียน)