สมัครเรียน BLCU Bangkok(Step1)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

เลือกสมัครเรียนตามหลักสูตรที่ท่านต้องการด้านล่างรายละเอียดหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร : *


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป (ต่อยอดปริญญาตรี)


หลักสูตรปริญญาตรี 1+3


หลักสูตรการแปลไทย-จีน


หลักสูตรวรรณกรรมและปรัชญาจีน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)


หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนพินอินเร่งรัด


หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)


หลักสูตรภาษาจีนรวมทักษะแบบเร่งรัด


รายละเอียดของผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย) : *

Name-Surname (English) : *

姓-名(中文) :

วัน/เดือน-ปี เกิด : *

สัญชาติ : *

เลขที่บัตรประชาชน : *

เลขที่ passport :


รายละเอียดที่อยู่

บ้านเลขที่ : *

หมู่บ้าน/คอนโดมีเนียม :

ซอย :

ถนน :

ตำบล/แขวง : *

อำเภอ/เขต : *

จังหวัด : *

รหัสไปรษณีย์ :

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *

ID line : *


รายละเอียดการศึกษา

จบการศึกษาขึ้นสูงสุด : ต่ำกว่ามัธยมปลาย , มัธยมปลาย , ปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอก

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด : *

สาขาวิชา :

มีผลการสอบวัด HSK : HSK1 , HSK2 , HSK3 , HSK4 , HSK5 , HSK6 , ไม่เคย

ไม่เคยสอบวัดระดับ HSK : ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีน , ระดับความรู้เบื้องต้น , ระดับความรู้ปานกลาง , ระดับความรู้ขั้นสูง


เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแนบใบสมัครหลักสูตร Upload File .jpg และ .png เท่านั้น

กรุณาอัพโหลดเอกสารในหัวข้อ * ให้ครบถ้วน

รูปถ่ายขนาดมาตรฐาน : *

สำเนาบัตรประชาชน :

สำเนาทะเบียนบ้าน :

สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) :

วุฒิบัตรและใบคะแนนการศึกษามัธยมปลายหรือสูงกว่า
(เฉพาะผู้ลงเรียนระดับปริญญาตรี) (ถ้ามี) :

ใบรับรองผลการสอบ HSK (ถ้ามี) :

สำเนาเอกสารการโอนเงิน (Slip payment) :