หลักสูตรภาษาจีนรวมทักษะแบบเร่งรัด

 


กำลังรับสมัคร!!
ระดับต้น เทอม 1 / (เรียนวัน พฤหัสบดีและศุกร์)
เปิดเรียนวันที่ 9 พ.ค. 2567

ระดับกลาง เทอม 1 / (เรียนวัน จันทร์และพุธ)
เปิดเรียนวันที่ 8 พ.ค. 2567

เรียนจบ 4 เล่ม ใช้เวลา 15 เดือน หรือประมาณ 1 ปี 3 เดือน


Update Time : 2024-04-23 23:04:58 น. ,  View (5702)


 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนรวมทักษะแบบเร่งรัด

เป้าหมายของหลักสูตร

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาจีน ได้กาหนดความรู้ขั้นต่าที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในจีนที่ระดับ HSK4 ซึ่ง นักเรียนมัธยมปลายของไทยส่วนใหญ่ยังมีพื้นความรู้ไม่ถึง ทางสถาบันจึงริเริ่มเปิดหลักสูตรอบรมภาษาจีน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึง ระดับ HSK4 หรือสูงกว่า เพื่อให้นักเรียนที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในจีนสามารถไปเข้าเรียนได้

หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับบุคคลดังต่อไปนี้

1. นักเรียนระดับมัธยม หรือ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน รวมทักษะฟังพูดอ่านเขียน ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับกลางและสูง เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

2. นักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้ภาษาจีนให้ถึงระดับ HSK4 หรือสูงกว่าเพื่อที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้


จุดเด่นเนื้อหาหลักสูตร

ตาราและเนื้อหาหลักสูตรออกแบบโดย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเรื่องการสอนภาษาจีนให้ต่างชาติโดยเฉพาะ จัดหลักสูตรให้นักเรียน และบุคคลทั่วไป สามารถเรียนภาคค่าแบบออนไลน์โดยไม่ต้องเสียเวลารถติด


ตำราทั้งชุดมี 6 เล่ม

- เล่ม 1-2 เรียนศัพท์สะสมรวม 600 คาตามแผนแม่บท HSK สามารถสอบผ่าน HSK2-3 ได้

- เล่ม 2-4 เรียนศัพท์สะสมรวม 1,200 คาตามแผนแม่บท HSK สามารถสอบผ่าน HSK4 ได้


คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตั้งแต่บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือมีพื้นฐานอยู่บ้าง ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ส่วนผู้ที่มีพื้นฐานสามารถเรียนระดับกลางได้แผนการเรียน

ระดับต้น เรียน เล่ม 1 และ 2

เทอมที่ 1 เรียน เล่ม 1 มี 12 บท ใช้เวลาเรียน 48 ชั่งโมง เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เริ่มเวลา 19.00 น ถึง 21.00 น ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เรียน 12 อาทิตย์ หรือ 3 เดือน

ค่าเล่าเรียน 12,000 บาท ต่อเทอม เดือนละ 4,000 บาท


เทอมที่ 2 เรียน เล่ม 2 มี 16 บท ใช้เวลาเรียน 64 ชั่งโมง เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เริ่มเวลา 19.00 น ถึง 21.00 น ทุกวันจันทร์และวันพุธ เรียน 16 อาทิตย์ หรือ 4 เดือน

ค่าเล่าเรียน 16,000 บาท ต่อเทอม เดือนละ 4,000 บาท


ระดับกลาง เรียน เล่ม 3 และ 4

เทอมที่ 1 เรียน เล่ม 3 มี 16 บท ใช้เวลาเรียน 64 ชั่งโมง เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เริ่มเวลา 19.00 น ถึง 21.00 น ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เรียน 16 อาทิตย์ หรือ 4 เดือน

ค่าเล่าเรียน 16,000 บาท ต่อเทอม เดือนละ 4,000 บาท


เทอมที่ 2 เรียน เล่ม 4 มี 16 บท ใช้เวลาเรียน 64 ชั่งโมง เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เริ่มเวลา 19.00 น ถึง 21.00 น ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เรียน 16 อาทิตย์ หรือ 4 เดือน

ค่าเล่าเรียน 16,000 บาท ต่อเทอม เดือนละ 4,000 บาท


เรียนจบ 4 เล่ม ใช้เวลา 15 เดือน หรือประมาณ 1ปี 3 เดือน


สมัครเรียน คลิกเลย