ดาวน์โหลดเอกสาร
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ


คู่มือและแบบทดสอบ HSK

คู่มือการสอบ HSK Test ภาษาจีนและอังกฤษ

แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 3

แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 4

แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 5

การเตรียมตัวและแผนที่สถานที่สอบ HSK ณ BLCA Bangkok (โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร)


ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

ใบสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (.docx) , (.pdf)

หมายเหตุ : เมื่อท่านดาวน์โหลดใบสมัครเรียนและกรอกเอกสารสมัครให้เรียบร้อยแล้ว สแกนเอกสารใบสมัคร Upload เอกสารได้ที่ >> UPLOAD


ดาวน์โหลดปฎิทินของโรงเรียน

ดาวน์โหลด ตารางปฎิทินกำหนดการสอบ HSK+HSKK ประจำปี 2567


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสถาบัน

ดาวน์โหลด ใบลาของนักเรียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอกลับมาศึกษาต่อ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอพักการเรียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุมัติเลื่อนสอบและสอบซ่อม